Read any one of following to please Lord SHIVA:
108 Names of Lord Shiva
महामृत्युंजय मंत्र
शिवताण्डवस्तोत्रम्
शिव अष्टोत्तर शतनाम 
Shiva Chalisa | शिव चालीसा
शिव जी की आरती
शिव मंत्र
शिव पूजा विधि 
अर्धनारीश्वर अष्टकम 
बिल्वाष्टकम स्तोत्रम 
द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्
काशीविश्वनाथष्टकम्
रुद्राष्टकम
शिव गायत्री मंत्र
शिव कवच
शिव महिम्न स्तोत्
शिव पञ्चाक्षरिस्तोत्रम्
Shiva Rudrashtakam Stotra 
शिवाष्टकम्
निर्वाण षटकम्
लिङ्गाष्टकम्

Read any one of following to please Lord SHIVA